Terms and Conditions

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

គេហទំព័រនេះបង្កើតឡើង នៅក្នុង គោលបំណង ធ្វើឲ្យមាន ភាពងាយស្រួល, ភាពសប្យាយរីករាយ នៅក្នុងការទិញទំនិញ និង បទពិសោធន៍ ដែលមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះយើងក៏មានការ ព្រួយបារម្មណ៍ផងដែរ ចំពោះប្រតិបត្តិការមួយចំនួន ដែលអាចជាប់ទាក់ទង ទៅនិង ហានិភ័យណាមួយ ដែលអាចកើតមានឡើង ដូចនេះហើយ យើងសូមធ្វើណែនាំ ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា យល់ឲ្យបានច្បាស់ អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ មុន និង អ្នក ធ្វើការសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះគណនីជាមួយយើង។

 

សិទ្ធិក្នុងការផ្អាកឬបញ្ឈប់

អ្នកបានយល់ព្រមចំពោះ គេហទំព័រមួយនេះថា ពួកយើងអាចមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងការញ្ឈប់ ការចុះបញ្ជី ឬ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយភ្លាមៗ និង ដោយពុំចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុននោះទេ ប្រសិនបើយើងរកឃើញថា៖

(ក) អ្នកពុំបាន គោរពទៅតាមបទបញ្ជាទៅទៅរបស់ គេហទំព័រមួយនេះ

(ខ) អ្នកបាន បំពានច្បាប់ទម្លាប់គេហទំព័រនេះ ម្តងហើយម្តងទៀត

(គ) អ្នកបាន ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ឬ លក់អ្វីមួយ ដែលមាន ការសង្ស័យ។

 

ការប្រព្រឹត្ដរបស់អ្នក

អ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ចំពោះខ្លឹមសារ ដែលអ្នកបាន ធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រមួយនេះ។ អ្នកត្រូវតែធានាថា ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក គឺ ពុំបាន រំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ ឬ បទបញ្ញត្តិ ដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះឡើយ។ យើងមានន័យថាអ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើល ឲ្យច្បាស់លាស់ថា តើអ្នកមានសិទ្ធិ លក់ឬទិញ ទំនិញនោះដែរឬទេ ហើយអ្នកមិនត្រូវបានហាមឃាត់ នោះឡើយ បើយោងទៅតាមច្បាប់ ឬ បទបញ្ជាណាមួយ។ អ្នកមិនត្រូវធ្វើកា រផ្សព្វផ្សាយ សេវាកម្មណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធ និង អំពើខុសច្បាប់, ការរំខាន, ការបង្កាច់បង្ខូច, ការរំលោភបំពាន, ការគំរាមកំហែង, ការបង្កគ្រោះថ្នាក់, ពាក្យជេរ អាសអាភាស, ឬ សម្ភារៈដែលត្រូវបាន ហាមឃាត់នោះឡើយ។ អ្នកក៏មិនត្រូវ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ អ្វីណាមួយ ដែលអាចគាំទ្រ ទៅដល់ការប្រព្រឹត្ដ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ដែលអាចបង្កឱ្យមាន ទំនួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណី ឬ ល្មើសនឹងច្បាប់ ឬ បទបញ្ញត្តិដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះឡើយ។

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ

គេហទំព័រនេះ ដើរតួជាផ្លូវសម្រាប់ អ្នកលក់អាចដាក់លក់ ហើយ សម្រាប់អ្នកទិញ គឺអាចមានសិទ្ធដេញថ្លៃទិញ ទៅលើ ទំនិញ ឬ សេវាកម្មរបស់អ្នកលក់បាន ធ្វើការ ដាក់លក់។ ពួកយើងមិនបាន ជាប់ពាក់ព័ន្ទទៅនឹង ប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង រវាងអ្នកទិញ និង អ្នកលក់នោះទេ។ ជាលទ្ធផល គឺយើងមិនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើ គុណភាព, សុវត្ថិភាព, ឬ ភាពស្របច្បាប់នៃទំនិញនោះ ថាពិត ឬ ត្រឹមត្រូវនោះទេ, ឬ លទ្ធភាពដែល អ្នកលក់អាចលក់បាន ឬ លទ្ធភាពដែលអ្នកទិញ អាចទិញបាន នោះឡើយ។ យើងមិនអាច និង មិនបានគ្រប់គ្រង ថាតើអ្នកលក់អាច អាចបញ្ចប់ការ លក់ជូនអ្នកបាន ឬ អត់នោះទេ។

 

Terms and Conditions

This web-site is intended to be a friendly, enjoyable and useful experience, but as with anything concerning any kind of transactions there are risks involved and we strongly advise you to understand all of these terms before submitting the listing.

Rights To Suspend or Terminate.

You agree that this web-site, in its own discretion, may terminate any listing or use of the service immediately and without notice if

(a) We believe that you are not abiding by the general rules of this web-site

(b) You have repeatedly broken a certain term

(c) You have listed a suspicious item

Your Conduct.

You are solely responsible for the contents of your listings through this web-site. You must ensure that your participation in the listing of items does not violate any applicable laws or regulations. By this we mean that you must check that you entitled to sell or buy the relevant item and that you are not prohibited from doing so by any law or regulation.

You must not transmit through the service any unlawful, harassing, libelous, abusive, threatening, harmful, vulgar, obscene or otherwise objectionable material. You must also not transmit any material that encourages conduct that could constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any applicable law or regulation.

General Terms.

This site acts as the window for sellers to post listings and for buyers to bid/purchase on sellers' listings. We are not involved in the actual transaction between buyers and sellers. As a result, we have no control over the quality, safety or legality of the items listed the truth or accuracy of the listings, the ability of sellers to sell items or the ability of buyers to buy items. We cannot and do not control whether or not sellers will complete the sale of items they offer or buyers will complete the purchases of items they have bid on/purchased. In addition, note that there are risks of dealing with foreign nationals, underage persons or people acting under false pretend.

This Web-site shall not be responsible for any items sold through it, for any damage to items during transit or during the inspection period, nor for misrepresentations and/or breaches of contract by either buyer and/or seller. This web-site shall not be responsible for the cost of procurement of substitute goods or any losses resulting form any goods purchased or obtained.

This web-site assumes no liability for the content of the listings. However if you fall victim of a fraudulent transaction we will assist you as much as we can.

Top