ឈុតតំរ៉ងសំរាប់ទឹកពិសារ

0
0 Reviews 0 Orders 0 Wish
50.00$
Tax :
Quantity:
Total price:

Go to Chatbox

តំរ៉ងទី១៖ ធ្វើពីសំឡីពិសេស ច្រោះយក ភាគល្អិតរលាយក្នង និងសារធាតកខ្វក់ផ្សេងៗ កករ ច្រែះ ស្លែ ដីខ្សាច់.. តំរ៉ងទី២៖ ធ្វើអំពីធ្យុងថ្ម ដែលមានប្រហោងតូចបំផុត (០.០០០១មីក្រុង) ចម្រោះយកធាតុ គីមី សារធាតុពុល ខលីន លោហៈធ្ងន់ កំបោរ អាសេនិច បាតេរី... តំរ៉ងទី៣៖ ធ្វើអំពីរ៉ែប្រាក់ ជួយកំចាត់បាតេរី សារធាតុសរីរាង្គរ´លាយក្នុងទឹក ... រយះពេលប្រើប្រា់ ៤ទៅ៦​ខែ តំរ៉ងទី៤៖ ធ្វើអំពីធ្យូងដូង ដែលមានតូនាទី កំចាត់ក្លិន ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត សារធាតុពុល ខលីន លោហៈធ្ងន់ កំបោរ អាសេនិច បាតេរី.

តំរ៉ងទី១៖ ធ្វើពីសំឡីពិសេស ច្រោះយក ភាគល្អិតរលាយក្នង និងសារធាតកខ្វក់ផ្សេងៗ កករ ច្រែះ ស្លែ ដីខ្សាច់..
តំរ៉ងទី២៖ ធ្វើអំពីធ្យុងថ្ម ដែលមានប្រហោងតូចបំផុត (០.០០០១មីក្រុង) ចម្រោះយកធាតុ គីមី សារធាតុពុល ខលីន លោហៈធ្ងន់ កំបោរ អាសេនិច បាតេរី...
តំរ៉ងទី៣៖ ធ្វើអំពីរ៉ែប្រាក់ ជួយកំចាត់បាតេរី សារធាតុសរីរាង្គរ´លាយក្នុងទឹក ...
រយះពេលប្រើប្រា់ ៤ទៅ៦​ខែ
តំរ៉ងទី៤៖ ធ្វើអំពីធ្យូងដូង ដែលមានតូនាទី កំចាត់ក្លិន ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត សារធាតុពុល ខលីន លោហៈធ្ងន់ កំបោរ អាសេនិច បាតេរី.

0  Reviews

0 Overall Rating
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Product review not available
Similar products

Top