ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Nov 7, 2019

ភ្នំពេញ

Lady dress 12

$10

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


Good from china lol

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

Sam Piksak.
ភ្នំពេញ

Lady dress 12

$10

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: