ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Oct 22, 2019

ភ្នំពេញ

Glass Screen Uv Note10 Note10+

Call For Price

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ចូលស្តុក Uv Note10 Note10+ 🤗
Tell: 031 3333910 / 070 216405

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

MengHeng
ភ្នំពេញ

Glass Screen Uv Note10 Note10+

Call For Price

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: