ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 5, 2019

ភ្នំពេញ

Gamepad mobile W10ថ្មី $15

$15

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


Gamepad mobile W10គឺជាឧបករណ៍ហ្គេមមួយបែបដែលលោកអ្នកមិមចាំបាច់Touchលើកញ្ចក់ទូរសព្ទនោះទេ។

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

I sale 4 you
ភ្នំពេញ

Gamepad mobile W10ថ្មី $15

$15

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: