ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Oct 22, 2019

ភ្នំពេញ

Screen Glass UV360 Note10

Call For Price

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


UV360 មានចូលហើយ បាទ
មាននៅតូប B37B38B39 មេ៉ងហេង
Tell: 031 3333910 / 070 216405

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

MengHeng
ភ្នំពេញ

Screen Glass UV360 Note10

Call For Price

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: