ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Aug 22, 2019

ភ្នំពេញ

iphone Xs Max

$280

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ទូរសព្ទ័នៅល្អ99%

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

dodotajing
ភ្នំពេញ

iphone Xs Max

$280

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: