ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Aug 24, 2019

កំពង់ចាម

iphone 5s បែកអេក្រង់

$35

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


My iPhone broke the screen

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

gnayrine
កំពង់ចាម

iphone 5s បែកអេក្រង់

$35

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: