ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Aug 20, 2019

ភ្នំពេញ

OTG Androidថ្មី $4

$4

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ឱបករណ៍OTG អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយ÷១.flash ២.mouse ៣.joy stick ៤.keyboad ទំនាក់ទំនងជាវ÷070311896 0977441262

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

I sale 4 you
ភ្នំពេញ

OTG Androidថ្មី $4

$4

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: