ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 3, 2019

ភ្នំពេញ

ថ្មសាកទូរសព្ទថ្មី $29 30000mAh

$29

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


Power bank Hoco B35E គឺជាថ្មសាកទូរសព្ទថាមពលធំប្រើបានយូ

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

I sale 4 you
ភ្នំពេញ

ថ្មសាកទូរសព្ទថ្មី $29 30000mAh

$29

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: