ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 10, 2019

ភ្នំពេញ

ឆ្នងសាកថ្ទូរសព្ទបញ្ឈរថ្មី $13

$13

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ឆ្នាំងសាកថ្មទូរសព្ទបញ្ឈរថ្មី។
ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
ទាន់សម័យ។

Code:4164

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

I sale 4 you
ភ្នំពេញ

ឆ្នងសាកថ្ទូរសព្ទបញ្ឈរថ្មី $13

$13

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: