ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Aug 14, 2019

ភ្នំពេញ

ស្តុប​Hilux​ ​revo​

$220

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ស្តុប​លេង​

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

selakh15492
ភ្នំពេញ

ស្តុប​Hilux​ ​revo​

$220

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: