ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Jan 13, 2020

ភ្នំពេញ

Queen For Rent At Orkide Villa The Royal Street 2004

$3600

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


Queen Villa for Rent at Orkide Villa the Royal along street 2004
Location: Street 2004 (MaiDa), Sangkat Ou Baek K'am, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
-Price for Rent: $3,600 negotiation
-Full Furniture
-Land size: 16m x 22m
-House size: 12m x 12m
-Bedroom: 6
-Bathroom: 7
-Kitchen: 1
-living room: 1
-Dining room: 1
-Parking: 2cars
For More information Please contact 012 723 894 Or Line, Whatsapp, Telegram

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

sokchenda84740
ភ្នំពេញ

Queen For Rent At Orkide Villa The Royal Street 2004

$3600

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: