ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Oct 18, 2019

ភ្នំពេញ

Used BlackBerry Key 2 90% new

$280

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ញុំចង់លក់ BlackBerry Key2 90% ក្នុងតម្លៃ 280$
មានតែទូរស័ព្ទ
ថែមជូន Screen និង Case
តំម្លៃអាចចរចារបាន

Want to sell BlackBerry Key2 90% new $280
Only Phone.
-Free Screen Protector and Case
@price can negotiateញុំចង់លក់ BlackBerry Key2 90% ក្នុងតម្លៃ 280$

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

rathareturn
ភ្នំពេញ

Used BlackBerry Key 2 90% new

$280

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: