ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 11, 2019

ភ្នំពេញ

Wireless Flash Trigger for Canon Camera

$32

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


INSEESI IN-560IV IN560IV PLUS & PIXEL M8 LCD FlashLight Wireless Flash Speedlite &TF-361 Wireless Flash Trigger for Canon Camera

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

ជួលតង់ Rent Tent
ភ្នំពេញ

Wireless Flash Trigger for Canon Camera

$32

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: