ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 11, 2019

ភ្នំពេញ

Silicone Armor Skin Case DSLR Camera Body

$15

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


Silicone Armor Skin Case DSLR Camera Body Cover Protector Video Bag For Canon 5DSR 5D3 6D 5D4 800D 80D 1300D 650D 700D 6D2

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

ជួលតង់ Rent Tent
ភ្នំពេញ

Silicone Armor Skin Case DSLR Camera Body

$15

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: