ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 11, 2019

ភ្នំពេញ

សៀវភៅ "អ្នកពិតជាពិសេស តោះ! ទៅមុខទៀត"

$5

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


អ្នកពិតជាពិសេស តោះ! ទៅមុខទៀត ពីអ្នកនិពន្ធ តុន ច័ន្ទរិទ្ធិ នឹងនាំអ្នកទៅកាន់ស្នាមញញឹម និងក្តីសង្ឃឹមជាថ្មី ❤

តម្លៃ 5$

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

ជួលតង់ Rent Tent
ភ្នំពេញ

សៀវភៅ "អ្នកពិតជាពិសេស តោះ! ទៅមុខទៀត"

$5

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: