04:24, 18.10.18,

ភ្នំពេញ

Senso Bluetooth Headphones, Best Wireless Sports Earphones

$39

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

រាយការណ៍លើការរំលោភបំពាន

ពិពណ៌នា:


Description
__________________________________
● TRUE HD HIGH FIDELITY SOUND Featuring latest Bluetooth 4.1 CSR technology and state of the art acoustic components that produce incredible sound quality with deep bass and crystal clear treble.
● COMFORTABLE AND SECURE FIT WITH IPX-7 WATERPROOF RATING - ActivBuds feature Ergonomically designed flexible ear hooks with gel flex silicone earbuds to ensure your headphones stay comfortably firm in place to guarantee fatigue free ears and tangle free comfort.
● LONGEST BATTERY LIFE - The new and improved lithium polymer battery allows seamless enjoyment of music for up to 8 hours and 240 hours stand-by with a quick charge of only 1.5 hours.
● BLUETOOTH V4.1 WIRELESS TECHNOLOGY WITH CVC 6.0 NOISE SUPPRESSION TECHNOLOGY - Connect seamlessly with all Bluetooth enabled devices up to 30 feet away. With Noise Suppression technology focus on your favorite music and answer calls without skips or missed words.
● 1 YEAR WARRANTY AND BONUS ITEMS - Bonus Accessories with 1-Year Manufacturer's Warranty and 30 days no-questions-asked return policy. Value for money guaranteed, Buy the Senso ActiveBuds worry free today.

Product information
__________________________________
● Senso Bluetooth Headphones
● Best Wireless Sports
● Earphones w/Mic IPX7
● Waterproof HD Stereo
● Sweatproof Earbuds for Gym
● Running Workout 8 Hour Battery
● Noise Cancelling Headsets
● Amazon Best Sellers Rank: #1 (Bluetooth Headsets) - Amazon's Choice recommends highly rated, well-priced products available to ship immediately.

Price: $39 (Black, Red)
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalpost/

Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com/

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

Khmer Digital Store
ភ្នំពេញ

Senso Bluetooth Headphones, Best Wireless Sports Earphones

$39