លក្ខខណ្ឌ

សូមយល់ស្របលក្ខខណ្ឌមុនពេលចុះបញ្ជី។

សិទ្ធិការផ្អាកឬបញ្ចប់។

អ្នកយល់ព្រមថាទំព័រនេះអាចបញ្ចប់ការបញ្ជីដោយភ្លាមបើឃើញថា

(ក) អ្នកមិនគោរពលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទូទៅរបស់គេហទំព័រនេះទេ។

(ខ) អ្នកឥតបានគោរពលក្ខខណ្ឌមួយម្តងហើយម្តងទៀត

(គ) អ្នកបានចុះបញ្ជីទំនិញគួរឱ្យសង្ស័យ

ការប្រព្រឹត្ដរបស់អ្នក

អ្នកទទួលខុសត្រូវលើមាតិកាបញ្ជីរបស់អ្នក។ បញ្ជីរបស់អ្នកមិនអាចរំលោភលក្ខខណ្ឌទេ។ អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលតើអ្នកអាចទិញឬលក់ទំនិញរបស់អ្នកឬទេ។

អ្នកមិនអាចដាក់ប្រកាសសារដែលខុសច្បាប់ រំខាន បង្កាច់ រំលោភ ថោកជាដើម។ អ្នកក៏មិនអាចប្រកាសព័ត៌មានដែលធ្វើអោយខុសច្បាប់ឬខុសលក្ខខណ្ឌ។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ

គេហទំព័រនេះគឺកន្លែងសម្រាប់អ្នកលក់អាចលក់ទំនិញនិងអ្នកទិញអាចទិញបាន។ យើងមិនទាក់ទងក្នុងការលក់របស់អ្នកលក់និងអ្នកទិញ។ គេហទំព័រយើងមិនកំណត់គុណភាព សុវត្តិភាព ឬនីត្យានុកូលភាពរបស់ទំនិញ ឬតើបញ្ជីគឺត្រឹមត្រូវឬទេ។ យើងមិនកំណត់តើអ្នកលក់បានលក់ឬអ្នកទិញបានទិញទំនិញឬឥត។ សូមចាំថា នៅទំព័រនេះក៏អាចមានអ្នកប្រើពីបរទេស កូនក្មេង ឬ ជនឆបោក។

គេហទំព័រ នេះមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទំនិញដែលបានលក់ ឬបាក់បែកពេលដឹកជញ្ជូនឬពេលការត្រួតពិនិត្យ ការបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវ ការបំពានកិច្ចសន្យាដោយអ្នកលក់ឬអ្នកទិញ។ គេហទំព័រនេះមិនទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃទំនិញជំនួស ឬការបាត់បង់។

គេហទំព័រមិនទទួលបំណុលើមាតិការបស់បញ្ជី។ ប៉ុន្តែបើអ្នកត្រូវបានឆកបោ យើងនឹងខំជួយ។