44

‫អូ ... មើលទៅអ្នកដូចជាបានធ្វើអោយមានកំហុសអ្វីម្យ៉ាង។‬

‫មិនមានគេហទំព័រដែលអ្នកស្វែងរកនេះទេ។‬

‫ទៅទំព័រដើមវិញ‬