ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Philips Hue White Ambiance A19 LED Smart Bulb, Bluetooth

$39

Add to favorites

Description:


Product Features
● Simple to Get Started; Set the mood with 50,000 shades of tuneable white light. Control your Philips Hue Smart Lights all with just the touch of a button on your mobile device or your favorite voice assistant. Add up to 10 Hue Bluetooth/Zigbee smart bulbs with the (free) Hue Bluetooth app. When ready to connect a voice assistant, just go to Settings > Add voice assistant in the Hue App.
● Lifetime; 22 years or 25,000 lifetime hours (based on industry average usage), Energy Star Certified
● Previous Hue Customers; This smart light, while Bluetooth compatible, will continue to work with your Hue Hub and can be seamlessly integrated into your current Hue Ecosystem. With the Hue Hub, you can control up to 50 smart lights throughout your home (even outdoor). Create timers and routines to automate your entire smart home lighting setup. Control your lights while away from home or add accessories such as motion sensors and smart switches to further enhance your experience.
● USE LIGHT TO SUPPORT YOUR DAY: Use the power of tuneable white light to help get you through your day. Whether you want to get energized in the morning, help the kids concentrate on homework, or sit down with a good book, the Hue app has a pre-set light scene for your needs.
● CERTIFIED FOR HUMANS: Struggle-free, tinker-free, stress-free. No patience needed—they’re actually simple.

What's in the box
1x Philips Hue LED Smart Bulb
1x Quick Start Guide
_________________
● Warranty and Service: 3-Month limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.blogspot.com/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Philips Hue White Ambiance A19 LED Smart Bulb, Bluetooth

$39