ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Introducing Echo Show 5 – Compact smart display with Alexa

$99

Add to favorites

Description:


Introducing Echo Show 5 – Compact smart display with Alexa

Product Features
● Alexa can show you more – Compact 5.5” smart display ready to help manage your day, entertain at a glance, and connect you to friends and family.
● Made to fit your life – Cook along to step-by-step recipes. Easily update to-do lists and calendars. Glance at weather and traffic on your way out.
● Big entertainment – Ask Alexa to show you movie trailers or the news. Or listen to radio stations, podcasts, and audiobooks.
● Control your smart home – Voice control compatible devices or manage them on the easy-to-use display. Ask Alexa to show you security cameras, control lights, and adjust thermostats.
● Connect with video calling and messaging – Call friends and family who have the Alexa app, an Echo device with a screen, or Skype. Make announcements to other devices in your home.
● Make it yours – Choose the clock face that fits your style best. Use your favorite photos on the home screen. Create morning routines to start your day.
● Designed around your privacy - Turn off the microphone and camera with one press of a button. Slide the built-in shutter to cover the camera.

Included in the Box
● Echo Show 5, power adapter (15W)/cable (4.9 ft.), quick start guide and Things to try card.
_____________________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $99
Reg. Price: $149

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Introducing Echo Show 5 – Compact smart display with Alexa

$99