ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Google - Nest Mini (2nd Generation) with Google Assistant

$59

Add to favorites

Description:


Product Features
● Better sound, all around.
Music sounds bigger and richer on Nest Mini, with more power and bass. Ask your Google Assistant to play your favorite songs from Spotify, YouTube Music, and more.¹ Or stream music from your phone to Nest Mini.⁴

● A little help with the Google Assistant.
Just ask and get the best of Google – weather, news, or almost anything. Set timers and alarms. And with Voice Match, you can hear your personalized schedule, commute times, reminders, and more.² So your day gets off to a good start.

● Control your home with just your voice.
Dim the lights, pause the TV, or turn up the heat – all with your voice.³ Nest Mini works with thousands of compatible smart devices, like lights, thermostats, and TVs, from your favorite brands. Just say "Hey Google."

● Thoughtfully designed for every room.
Nest Mini blends right into your home. It looks great on a nightstand, shelf, or countertop – even on the wall. Each color complements the entryway, living room, bedroom, or kitchen.

● Included in the Box:
1x Google Nest Mini (2nd Generation)
1x Power adapter
1x Owner's manual
_______________
● Warranty: 90-day limited warranty from Google.
● FREE Delivery in Phnom Penh

Promotion Price: $59, List Price: $69
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Google - Nest Mini (2nd Generation) with Google Assistant

$59