ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Google Home Mini Smart Assistant - Smart Speaker

$59

Add to favorites

Description:


Product Specifications:
___________________
● Dimensions & Weight: Diameter: 3.86 in (98 mm), Height: 1.65 in (42 mm), Weight: Device: 6.10 oz (173 g)
● Color: (Chalk-White,Charcoal-Black,Coral-Pink)
● Wireless: 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5Ghz) Wi-Fi
● Audio Formats: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), Opus, FLAC with support for high-resolution streams (24-bit/96KHz)
● Speaker: 360 sound with 40mm driver
● Mics: Far-field voice recognition supports hands-free use
● Power: 5V, 1.8A
● Supported Operating Systems: Android 4.4 and higher/ iOS 9.1 and higher*1 (*1 iOS is a trademark or registered trademark of Cisco and is used under license.)

Product information:
__________________
● Small and mighty.
Say hello to Google Home Mini.
● Hands-free help around the house.
Google Home Mini has the Google Assistant built in. So whenever you need help, it’s by your side.¹
● Get answers from Google.
Want the latest weather, traffic, finance, sports and more? Simply ask.
● Tackle your day.
Get personalized help with your schedule, reminders, calls, news and more, whenever Mini recognizes your voice.2
● Entertainment, hands-free.
Use your voice to play music on Google Home Mini, listen to audiobooks, or stream shows, movies and more to your TV with Chromecast.²
● Control your smart home with your voice.
Google Home Mini works with more than 1,000 smart home devices from more than 150 brands.2
● Built for family fun.
Enjoy a whole new set of activities designed from the ground up, just for families.

Special Price: $59, Regular Price: $69 (Charcoal-Black)

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Google Home Mini Smart Assistant - Smart Speaker

$59