ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Google Chromecast (3rd Generation)

$59

Add to favorites

Description:


Google Chromecast (3rd Generation)

Product details

- All together now
Watch movies, shows, live TV, YouTube, and photos streaming on your TV from all your family's devices.¹

- Stream from your phone to TV
Plug Chromecast into the HDMI port on your TV to power and stream your favorite entertainment right from your phone with just a tap. Watch shows, listen to playlists, and more. And while streaming, you can still use your phone as you normally do.

- Works with the streaming apps you know and love
Enjoy TV shows, movies, videos, songs, games, sports and more from over 2000 apps like Netflix, YouTube, YouTube TV, and HBO NOW. Find more at g.co/chromecast/¹

- Start streaming with just your voice
Just say what you want to watch from compatible apps and control your TV hands-free with Chromecast and Google Home working seamlessly together.²
“Ok Google, play Stranger Things from Netflix on my living room TV.” ¹

- Upgrade your TV for less
Expand your home entertainment without buying a new TV. It's so affordable you can get one for every TV in the house.

- High-speed wireless connectivity
Built-in 802.11ac Wi-Fi connects to the Internet through your wireless home network (wireless router required and sold separately).

- Compatible with your existing HDTV
Easily connects to high-definition televisions with HDMI connectivity.

¹ Subscriptions are required to view some content.
² Google Home, Chromecast, and compatible content required to cast to a TV using Google Home.
Web-based services and content require high-speed Internet service. Some services may require a subscription.

Technical details
● Dimensions & Weight:
Length: 2.04 in (51.81 mm)
Width: 0.54 in (13.8 mm)
Diameter: 2.04 in (51.9 mm)
Power cable: 1.52m
● Color: Chalk, Charcoal
● Resolution: Full standard 1080p resolution
● Wireless: Supports all your wireless networks Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz)
● Power: Supports the standard 5V, 1A power supply
● Ports & Connectors: HDMI to plug directly into the TV and Micro-USB power
● Supported Operating Systems: Android 4.2 and higher, iOS 9.1 and higher, Mac® OS X® 10.9 and higher, Windows 7 and higher

● What's in the box
1x Chromecast
1x Power cable
1x Power adapter

● Requirements
TV with an HDMI port
Wi-Fi network
Wi-Fi–enabled supported device
__________________________________
● Warranty and Service: 30-days limited warranty and service included.
● FREE Delivery

Sale Price: $59. List Price: $69 (Charcoal).

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Google Chromecast (3rd Generation)

$59