ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Fitbit Versa 3 Health & Fitness Smartwatch with GPS, 247 Heart Rate

$289

Add to favorites

Description:


Product Features
● Run, bike, hike and more phone-free—and see your real-time pace & distance—with built-in GPS. Then check out your workout intensity map in the Fitbit app
● Active Zone Minutes uses your resting heart rate to gauge exercise effort and gives you a buzz when you step up the intensity so you can make the most of your workouts
● Better track heart rate 24/7 with PurePulse 2.0, Fitbit’s enhanced heart rate technology
● Use your voice with Amazon Alexa Built-in to check the weather, set reminders, control smart home appliances and more from your watch (Voice assistant availability and features may vary)
● Free 90-day Fitbit Premium trial for new Premium users (Valid payment method required. Cancel before free trial ends to avoid subscription fees. New Premium users only. Content and features may vary by language and are subject to change)
● Get 6+ days of battery on a full charge plus one day of battery in just 12 minutes with fast charging (Battery life varies with use and other factors; up to 12 hours with continuous GPS)
● Track your time in light, deep and REM sleep, then receive your Sleep Score to better understand your sleep quality each night
● Store and play music & podcasts on Deezer or Pandora, plus control Spotify—all from your wrist. Subscriptions required for use of music services; not available in all countries
_____________
● Warranty: 3-Month warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $289
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/
Website:
https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Fitbit Versa 3 Health & Fitness Smartwatch with GPS, 247 Heart Rate

$289