ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Fire HD 10 Kids Edition Tablet, 1080p Full HD, 32 GB, Kid-Proof Case

$259

Add to favorites

Description:


Product details
● Up to $119 in savings on Fire HD 10 tablet, 1 year of Amazon FreeTime Unlimited, and a Kid-Proof Case, versus items purchased separately ─ plus a 2-year worry-free guarantee.
● Not a toy, a full-featured Fire HD 10 tablet with a brilliant 10.1” 1080p Full HD display (1920 x 1200), 32 GB internal storage, and up to 10 hours of mixed-use battery life. Add a microSD card for up to 256 GB of expandable storage.
● The included 1 year of FreeTime Unlimited gives your kids access to over 20,000 popular apps and games, videos, books, Audible books, and educational content from PBS Kids, Nickelodeon, Disney, and more. Your subscription will then automatically renew every month starting at just $2.99 per month plus applicable tax. You may cancel at any time by visiting the Amazon Parent Dashboard or contacting Customer Service.
● 2-year worry-free guarantee: if they break it, return it and we'll replace it for free. No questions asked.
● Introducing Spanish language content in FreeTime Unlimited – kids can now enjoy over 1,000 books, movies, and apps in Spanish that include titles and characters like Sesamo, Dora, Diego, Frozen, and more.
● Our largest display, now with over 2 million pixels, stereo speakers, Dolby Audio, and dual-band 802.11ac Wi-Fi—perfect for watching Full HD videos, playing games, reading books, and streaming content seamlessly.
● Add even more content to your child’s profile in FreeTime to give them selected access to apps in your personal library, such as Netflix and Minecraft.
● Easy-to-use parental controls allow parents to personalize screen time limits, set educational goals, filter age-appropriate content, and also manage web browsing and content usage. Parental controls can be set on device or online through Amazon Parent Dashboard. Additionally, access all tablet features in the adult profile by entering your passcode.

Technical details
● Display: 10.1” high definition touchscreen; 1920 x 1200 resolution at 224 ppi, 1080p Full HD video playback, with IPS (in-plane switching) technology and advanced polarizing filter, fully laminated display
● Size: 11.6” x 7.4” x 1” (294 x 188 x 26 mm)
● Weight: 23.3 oz. (660 grams)
● CPU & RAM: Quad-Core: Quad-Core: 2 @ 1.8 GHz + 2 @ 1.4 GHz , with 2 GB of RAM
● Storage: 32 GB (25.1 GB available to user) of internal storage. Add microSD card for up to 256 GB
● Battery Life: Up to 10 hours of reading, surfing the web, watching video, and listening to music.
● Charge Time: Fully charges in under 5 hours using the micro-USB power adapter included in the box, or slightly longer with other micro-USB power adapters that you may already have
● Wi-Fi Connectivity: Supports public and private Wi-Fi networks or hotspots that use the 802.11b, 802.11g, or 802.11n standard
● Ports: USB 2.0 (micro-B connector) to connect to a PC/Macintosh computer, or to charge your device with the included power adapter; microSD slot for external storage
● Audio: 3.5 mm stereo jack and integrated speaker
● Age Range: Ages 3 and up. WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.
● Generation: 7th generation - 2017 release

● Included in the Box:
1x Fire HD 10 Kids Edition Tablet
1x Amazon Kid-Proof Case
1x USB 2.0 cable
1x 5W power adapter
1x Quick Start Guide
__________________________________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service included from Amazon.
● FREE Blue/Pink/Yello Kid-Proof Case
● FREE E-books
● FREE Delivery
● FREE Quick Start Guide.

Price: $259 (32GB version)

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Fire HD 10 Kids Edition Tablet, 1080p Full HD, 32 GB, Kid-Proof Case

$259