ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Apple AirPods 2

$159

Add to favorites

Description:


Apple AirPods 2

Product Features
● Just take them out and they're ready to use with all your devices, put them in your ears and they connect instantly
● Double-tap either AirPod to activate Siri, without taking your iPhone out of your pocket
● 5 hours of listening time on a single charge thanks to the H1 headphone chip
● Made to keep up with you, thanks to a charging case that holds multiple additional charges for more than 24 hours of listening time. AirPods with Charging Case: More than 24 hours listening time,(3) up to 11 hours talk time(6)
● Need a quick charge? Just 15 minutes in the case gives you 3 hours of listening time
● AirPods provide rich, high-quality AAC audio. And when you want to be heard, dual beamforming microphones filter out background noise when you make calls or talk to Siri
● AirPods connect automatically with all your Apple devices. They’re simultaneously connected to your iPhone and Apple Watch, and sound switches instantly between the devices. Want to listen to your Mac or iPad? Just choose AirPods on those devices.

Tech Specs
● Connection: Bluetooth / Wireless
● Weight: AirPods (each): 0.14 ounces (4 g), Charging Case: 1.34 ounces (38 g)
● Dimensions: AirPods (each): 0.65 by 0.71 by 1.59 inches (16.5 by 18.0 by 40.5 mm), Charging Case: 1.74 by 0.84 by 2.11 inches (44.3 by 21.3 by 53.5 mm)
● Connections: AirPods: Bluetooth 5.0, Charging Case: Lightning connector
● AirPods Sensors (each): Dual beam-forming microphones, Dual optical sensors, Motion-detecting accelerometer, Speech-detecting accelerometer
● Power and Battery: AirPods with Charging Case: More than 24 hours listening time, up to 11 hours talk time , AirPods (single charge): Up to 5 hours listening time, Up to 3 hours talk time
15 minutes in the case equals 3 hours listening time or over an hour of talk time
● System Requirements: iPhone, iPad and iPod touch models with iOS 10 or later, Apple Watch models with watchOS 3 or later, Mac models with macOS Sierra or later
__________________________________
● Warranty and Service: 1-Year Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $159, Reg. Price: $189
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Apple AirPods 2

$159