ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

All-New Show Mode Charging Dock for Fire HD 8

$59

Add to favorites

Description:


Product details
● Transform your tablet to an immersive, full-screen Alexa experience optimized for visibility across the room. Just ask Alexa to show trending news, timers and alarms, movie showtimes, weather, and more.
● Dock your tablet to automatically switch to Show Mode. Enjoy movies, TV shows, books, apps, and games while your tablet is docked—or pick it up to take your entertainment on the go.
● Now you can ask Alexa to start a hands-free video or voice call while your tablet is docked, then pick it up to take the call with you. (Fire tablets currently do not support incoming Drop In requests or Announcements.)
● Stream music from Spotify, Pandora, TuneIn, and iHeartRadio and listen to audiobooks from Audible. Just ask Alexa to play a song, artist, or genre, see lyrics with Amazon Music.
● For richer sound, connect your tablet to external speakers via Bluetooth or 3.5 mm audio cable.
● Attach the case to your Fire HD 8 tablet and magnetically dock to the adjustable stand for convenient charging.
● Small enough to place on a kitchen counter, nightstand, or desk.
● Includes a case, adjustable stand, power adapter, and USB cable. Show Mode Charging Dock is compatible with 7th and 8th generation (2017 and 2018 releases) Fire HD 8 tablets, and will not work with 6th generation tablets or prior.

Product Specifications
____________________
● Dimensions: 8.6” x 5.3” x 0.9” (219 x 134 x 23 mm)
● Weight: 16.1 oz. (457 g)
● What's Needed: Compatible with 7th and 8th Generation Tablets – 2017 and 2018 Releases

Warranty and Service
____________________
● Warranty and Service: 90-day limited warranty and service included
● Included in the box: Show Mode Charging Dock for Fire HD 8 (case and stand), 1.5m USB 2.0 charging cable, Amazon 5W power adapter, and Quick Start Guide

Promotion Price: $59, Reg.Price: $69
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore
Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

All-New Show Mode Charging Dock for Fire HD 8

$59