ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Logitech iPad Slim Folio: Case with Wireless Keyboard with Bluetooth

$129

Add to favorites

Description:


Logitech iPad Slim Folio: Case with Wireless Keyboard with Bluetooth (Black) - iPad 5th Generation

Hightlight
From iPad to a laptop in just one click Slim Folio takes mobile computing to a new level. Now you can enjoy laptop-like typing anywhere you take your iPad. Its slim, light design makes it a joy to use and carry around, all the while keeping your iPad safe from bumps, scratches and spills. No matter where you need to get your work done – a café table, a desk or even your lap - Slim Folio locks your iPad at an optimal angle for typing and holds firm on any surface.

Product Features
● Comfortable, fast typing thanks to a laptop-like keyboard with familiar layout and well-spaced keys
● 4 years battery life with replaceable coin cell batteries
● Dedicated row of iOS shortcut keys for one-tap to Home, Siri, Screen brightness, Search, Media controls, Volume controls and more
● Advanced Bluetooth LE for reliable connection to iPad and longer battery life
● Protective iPad case helps safeguard both sides of iPad from bumps, scratches and spills

Technical Details
● Designed specially for iPad 9.7 inch (5th generation), A1822, A1823
● Turns iPad into a laptop in one click
● Locks iPad in the ideal position for typing on desk or lap
● Slim and light design
● Well-spaced keys for comfortable typing
● Special row of shortcut keys
● Advanced energy-efficient Bluetooth LE
__________________________________
● Warranty and Service: 30-day Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $129, (Reg. Price: $139)
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Logitech iPad Slim Folio: Case with Wireless Keyboard with Bluetooth

$129