ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

XYLsports Jump Rope Adjustable for Fitness Workout Exercise

$19

Add to favorites

Description:Product Features
● Best aerobic exercises for burning a lot of Calorie, slimming down, improving flexibility, developing core strength and good for heart. Appropriate for all ages, lower-impact activity than jogging.
● 9'8" Easy Adjustable Rope, Comforable Foam Grips
● Swing smoothly with less effort, uncoil easily and resist tangling.
● Premium quality, durable jump rope, exclusive designed for fitness and sports lovers.
● 100% Money Back Guarantee and Lifetime Warranty - If you aren't satisfied with our product, just let me know, we'll give you a full refund. If our product is broken for whatever reason, just let me know, we'll send a replacement to you. A very reasonable price and lifetime warranty.

Included in the Box:
● 1x XYLsports Jump Rope.
__________________________________
● Warranty and Service: 6-Month Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $19
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

XYLsports Jump Rope Adjustable for Fitness Workout Exercise

$19