ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

TheraBand Resistance Band Set, Professional Latex Elastic Bands

$25

Add to favorites

Description:


Product Features
● A superior band product for resistance training and rehabilitation, provides both positive and negative force on muscles and joints, stretches tones and conditions all major muscle groups
● Simple & easy to use product for upper & lower body exercises that can be performed anywhere, is ideal for conditioning & rehabbing muscles
● Color-coded Progressive Resistance system allows users to recognize improvement as it happens, as you grow stronger you can move up to the next color
● Highest quality natural rubber latex resistance bands are recognized as the original system of progressive resistance for over 40 years
● Each band measures 5 Foot long by 5 Inch wide and comes in two color-coded resistance levels: Blue-5.8 - 8.5lbs.; Black-7.3-10.2lbs.

Included in the Box - Advanced Set:
● 1x Blue-5.8 - 8.5lbs
● 1x Black-7.3 - 10.2lbs
__________________________________
● Warranty and Service: 30-day Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $25

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

TheraBand Resistance Band Set, Professional Latex Elastic Bands

$25