ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

TheraBand FlexBar, Tennis Elbow Therapy Bar

$25

Add to favorites

Description:


Product Features
● TheraBand FlexBar Red is ideal for those suffering from tennis elbow pain and looking to increase flexibility and range of motion
● Clinically researched and proven to reduce elbow pain by 81% and increase strength in the tendons by 72% in tennis elbow patients, Tyler Twist with FlexBar is simple and works
● Ridged design is easy to grip, twist and oscillate for elbow, wrist, forearm and hand rehabilitation and upper extremity strengthening, lateral epicondylitis therapy
● FlexBar is portable and convenient exercise, rehab, and injury prevention equipment, packaging includes detailed exercise instructions
● 12” long, 1 1/2” diameter, made from dry natural rubber, takes 10 pounds of force to bend to a U-shape.

Tyler Twist Exercise
Tyler Twist Step 1:
Hold the FlexBar vertically in front of you, with your injured hand on the bottom end, and extend your wrist.

Tyler Twist Step 2:
Grasp the upper end of the bar with your other hand, facing your palm away from you.

Tyler Twist Step 3:
Twist the bar with the top hand as you stabilize with the bottom hand.

Tyler Twist Step 4:
Hold both wrists steady as you extend both elbows in front of you, turning the FlexBar horizontally. The wrist on your injured side should be extended and your other wrist flexed.

Tyler Twist Step 5:
Slowly release the bar with your injured side while maintaining tension with the uninjured side.

Light
The light red FlexBar has a 1 ½ inch diameter and takes 10 pounds of force to bend in a U-shape, providing an increased difficulty. Red is the typical starting point for Tennis Elbow exercises among women and is ideal for their strengthening needs.

Included in the Box - Advanced Set:
● 1x TheraBand FlexBar
● 1x detailed exercise instructions
__________________________________
● Warranty and Service: 30-day Limited Warranty included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $25, Reg. Price: $29.

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

TheraBand FlexBar, Tennis Elbow Therapy Bar

$25