ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

Odoland 3-in-1 AB Wheel Roller Kit AB Roller Pro with Push-Up Bar

$55

Add to favorites

Description:


Product Features
● 3-IN-1 Ab Roller Set: Odoland 2 wheel Ab roller set with push-up bar and jump rope is designed for anyone wants to keep fit and shape better figure. 2-wheel Ab roller with knee pad helps to carve core and get ripped abs. Push-up bar provides better support when doing push-ups. You can also burn calories.
● UPGRADED Ab Roller For Stability: Most AB rollers on the market have only one or two wheels. Instead, our upgraded AB roller built with longer handle pipe. It can supports up to 800lbs. The handle is covered with anti-slip resistant foam, making it more stable.
● Excellent Push-up Support & Knee Protecting: The push-up bar of detachable design has anti-slip lines and protective rubber at the bottom. It mounts the ground and won’t slip easily. You can use the bar alone or with the AB roller at one time for better Abs toning, as the bar can give excellent support to your body. The knee pad can protect your knees from injury when rolling frontward and backward.
● Longer Durability & Easy Assembling: Both Ab roller and push-up bar are of strong structure. The 3-wheel Ab roller with upgraded wheel pipe can support up to 800Lbs, making it more stable and durable for Abs toning. The AB roller and push-up bar are easy to assemble and disassemble due to its humanized design.
● More Workout In Less Time: Odoland AB roller wheel is more stability and effective for abs carving. You can get more intense abdominal workouts in less time by using it together with the push-up bar!

Included in the Box:
● 1x AB Wheel Roller Kit AB Roller Pro
● 1x 1 pair push up bars
● 1x Jump Rope
● 1x Knee Pad
__________________________________
● Warranty and Service: 3-Month Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $55, Reg. Price: $59

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Odoland 3-in-1 AB Wheel Roller Kit AB Roller Pro with Push-Up Bar

$55