ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

Garage Fit Resistance Bands for Pull Ups, Weightlifting Bands

$59

Add to favorites

Description:


Garage Fit Resistance Bands for Pull Ups, Weightlifting Resistance Bands

Product Features
● Sale is for a 3 band bundle. Please choose from our six different resistance/tension levels. To help you select the best band for your application, we have included a tension guide and pull-up guide in the images to the left. We have also included a quick sampling of exercises that can be performed.
● Highly durable Resistance bands for bodyweight training assistance
● Multiple choices with varying levels of resitance
● Workout your arms, back, shoulders, legs, and butt all at once with resistance loop bands, Perfect for functional training, yoga, and physical therapy to help strengthen torn ligaments or muscles
● Combine multiple pull up bands for varying level of resistance

Included in the Box:
● Bundle #1 Red & #2 Black & #3 Purple
__________
● Warranty and Service: 60-day Limited Warranty included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $59

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Garage Fit Resistance Bands for Pull Ups, Weightlifting Bands

$59