ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

Bodylastics Resistance Bands Protective Sleeve

$19

Add to favorites

Description:


Product Features
● PROTECT YOUR BANDS - The Bodylastics band barrier was designed to protect resistance bands from damage due to friction with rough surfaces. This friction can be caused by performing exercises while standing on the bands, or wrapping them around a stationary object.
● SUPER STRONG HEAVY DUTY CONSTRUCTION - The Bodylastics Band Barrier is designed and manufactured to be super strong. We have to make it robust, just like every other Bodylastics product. Each Band Barrier is made with strong nylon fabric, heavy duty stitching, top quality neoprene padding, and high quality velcro.
● SUPER EASY TO INSTALL AND REMOVE - The design this component is simple. What's even more simple is how you wrap it and then unwrap it around your bands. To secure the Band Barrier around your bands, you open the velcro enclosure, lay your bands over the padded surface and then close the velcro - That's it!
● SAFE FOR YOUR BANDS - The inner surface of the Band Barrier is lined with neoprene padding. This will help preserve your bands by creating a soft surface for them to press against when they are stretched.
● 100% MONEY BACK GUARANTEE ­ We're SO confident that you'll love the Bodylastics Band Barrier that we offer a 100% Money Back Guarantee. Try this Bodylastics product RISK FREE. If it is not everything that we claim send it back within 30 days for a full refund.
__________________________________
● Warranty and Service: 3-Month Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $19, Reg. Price: $25

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Bodylastics Resistance Bands Protective Sleeve

$19