ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

Bodylastics Resistance Bands HEAVY DUTY

$25

Add to favorites

Description:


Product Features
● ANCHOR TO ALMOST ANY LARGE STATIONARY OBJECT - The Bodylastics large anywhere anchor is designed to enable you to perform the best resistance bands exercises almost anywhere. It measures 43 inches long, so it will easily wrap around medium trees, utility poles, park benches, etc...
● SUPER STRONG HEAVY DUTY CONSTRUCTION - The Bodylastics large anywhere anchor is designed and manufactured to be super strong. We have to make it robust, as the largest Bodylastics systems produce up to 404 lbs of tension. Every Bodylastics anywhere anchor is made with thick nylon webbing, heavy duty stitching and top quality neoprene padding.
● SUPER EASY TO SET UP AND TAKE DOWN - The design this component is simple. What's even more simple is how you set it up and take it down. To secure the large anywhere anchor to an object, you thread one loop through the other and then pull it tight - That's it! Then you thread your band through the available loop.
● SAFE FOR YOUR BANDS - Each loop of the large anchor incorporates neoprene padding. This will help preserve your bands by creating a soft surface for them to press against when they are stretched.
● 100% MONEY BACK GUARANTEE ¬ We're SO confident that you'll love the Bodylastics Large Anywhere Anchor that we offer a 100% Money Back Guarantee. Try this Bodylastics product RISK FREE. If it is not everything that we claim send it back within 30 days for a full refund.
__________________________________
● Warranty and Service: 3-Month Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $25

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Bodylastics Resistance Bands HEAVY DUTY

$25