ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

Bodylastics Patented Anti-SNAP Exercise Bands

$79

Add to favorites

Description:


Product Features
● UPDATE - Named BEST Resistance Bands by The Wirecutter, A New York Times Company (12-22-2017). 12 PCS Max Tension Set - This Resistance Bands set comes with 5 Anti-Snap bands (Yellow: 3 lbs, Green: 5 lbs, Red: 8 lbs, Blue: 13 lbs, Black: 19 lbs); 2 Handles; 2 Ankle Straps; 1 Door Anchor; 1 Carrying bag; 1 Instructional Resource.
● PATENTED ANTI-SNAP SAFETY DESIGN - Every Bodylastics resistance band incorporates our amazing Snap Guard inner safety cord. This amazing cord is super strong. It will prevent damage to the bands from over stretching, and protects your face and body in the rare case that a band does snap.
● 96 LBS STACKABLE RESISTANCE - Bodylastics Clip Bands enable the user to add or subtract resistance to create the perfect challenge for every muscle group. Utilize and combine all of the bands in this set to create from 3 to 98 lbs! Our bands work just like stackable plate loaded machines.
● GUARANTEED PROFESSIONAL GRADE QUALITY - Our resistance tube band systems incorporate the highest quality, continuous dipped, Malaysian natural latex, super strong inner safety cords, nylon & ABS cores, woven nylon webbing, solid iron clips, and dense neoprene. You get Professional Grade quality at a non-professional price.
● 100% MONEY BACK GUARANTEE ¬ We're SO confident that you'll love this Bodylastics System that we offer a 100% Money Back Guarantee. Try this Bodylastics product RISK FREE. If it is not everything that we claim send it back within 30 days for a full refund

Included in the Box:
● 12 Pieces Version - Max Tension 96 lbs
● Five bands of varying resistance (ONE: 3 lbs Band; ONE: 5 lbs Band; ONE: 8 lbs Band; ONE: 13 lbs Band; ONE: 19 lbs Band)
● TPR Waffle Grip Handles (Set of 2)
● Door anchor
● Ankle straps (Set of 2)
● Carrying bag
● Printed Instructions
__________________________________
● Warranty and Service: 3-Month Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $79
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Bodylastics Patented Anti-SNAP Exercise Bands

$79