ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 6, 2020

Phnom Penh

សេវាកម្មបង្រៀនតាមផ្ទះ ខេអេច

Call For Price

Add to favorites

Description:


ទទួលបង្រៀនតាមផ្ទះគ្រប់កម្រិត គ្រប់ភាសា គ្រប់ជំនាញ ជាមួយលោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ ដែលមានបទពិសោធន៍បង្រៀនច្បាស់លាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ជាពិសេសបង្រៀនស្របតាមកម្មវិធីសាលារដ្ឋ និងឯកជនមួយចំនួន

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

darahr
Phnom Penh

សេវាកម្មបង្រៀនតាមផ្ទះ ខេអេច

Call For Price

You might also like: