ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Official Store

Oct 19, 2020

Phnom Penh

VIP Glue-Super Glue 2020 VIIP

$3

Add to favorites

Description:


កាវវិទ្យាសាស្រ្តSUPER GLUE 2020 VIP ស្អិតខ្លាំងបំផុតជាប់ខ្លាំងបំផុត
មានលក់រាយនឹងបោះដុំ
តម្លៃ១បន្ទះ12000៛
ទិញ៥បន្ទះ តម្លៃ 60000​ ថែមជូន១បន្ទះ
ទិញ១០បន្ទះ តម្លៃ 120000​ ថែមជូន៣បន្ទះ
ទិញ១០បន្ទះ តម្លៃ 250000​ ថែមជូន៨បន្ទះ
ទិញ៥០បន្ទះ តម្លៃ 600000​ ថែមជូន១៨បន្ទះ
ទិញ១០០បន្ទះ តម្លៃ 1200000​ ថែមជូន៤០បន្ទះ
ទិញ២០០បន្ទះ តម្លៃ 2400000​ ថែមជូន៨៨បន្ទះ
ទិញ២៥០បន្ទះ តម្លៃ 3000000​ ថែមជូន១៣៥បន្ទះ
ទិញបន្ទះ៥០០ តម្លៃ 6000000​ ថែមជូន២៨០បន្ទះ
ទិញ១០០០បន្ទះ តម្លៃ 12000000​ ថែមជូន៦០០បន្ទះ
ទិញ៥បន្ទះថែម១បន្ទះ

MYPHSAR OFFICIAL STORE
- សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ
- បង់ប្រាក់នៅពេលទទួលបានផលិតផល ឬ តាមរយៈកម្មវិធី Pi Pay
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមផ្ញើសារ ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ 070 268 064

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

gluevip
Phnom Penh

VIP Glue-Super Glue 2020 VIIP

$3

You might also like: