ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 17, 2020

Phnom Penh

ជ្រើសរើស GRAPHIC DESIGNER

Call For Price

Add to favorites

Description:


ជ្រើសរើស GRAPHIC DESIGNER
- Internship x 5នាក់
- Supervisor x 2នាក់
ចេះប្រើប្រាស់ Adobe Photoshop, Illustrator,... ប្រាក់ខែអាច​ ចចារបាន

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

phnompenhmarketing55372
Phnom Penh

ជ្រើសរើស GRAPHIC DESIGNER

Call For Price

You might also like: