ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 10, 2020

Phnom Penh

Custom 925 Sterling Silver 18K Gold Plated Ring OEM jewelry

Call For Price

Add to favorites

Description:


OEM/ODM jewelry manufacturer design custom your own jewelry. 
925 sterling silver rings fine jewelry custom OEM manufacturer for 20 years, get a wholesale prices for big quantity.
Email: [email protected]
Tel: 086-18027382203
Website: www.kingjy.com

Guangzhou JingYing jewelry manufacturers established in 1998.After 20 years of accumulation and precipitation,JingYing jewelry has developed into an independent design, production, sale in one, focusing on the customization of high-end fashion jewelry wholesale enterprises.Main products include bracelets, bangle, earrings, ear stud, pendants, jewelry sets and other 925 sterling silver jewelry.
The custom process of 925 sterling silver jewelry
1.Original designning for jewelry
It begins when you bring us a design idea or sample changed ,we start original design by sketch as your request
2.creating 3D mold for jewelry
No matter if this is a simple sketch or a full prototype, we are the Experienced and mature design team help you working on bringing it to life as a fully realized piece of jewelry.
3.Creating mold for jewelry( metal master)
We use CNC machining machine carving jewelry model ensure our jewelry goods 100% high quality sterling silver jewelry same as fine jewelry surface smooth and no lost stone .
4. Casting for jewelry
Inject wax mold become plaster mold ,after High temperature heating got jewelry metal goods base
5.Molding & Polish for jewelry
Modeling jewelry goods more beautiful ,surface smooth
6.Hand setting gemstone for jewelry
We use Micro-inlaid machine imported from Japan do setting for 5A CZ stones ,can be 99% no lost stone wax setting technology .
7.Plating for jewelry
We do 2-time plating for all 925 sterling silver jewelry ,first do thick silver plating by base ,double posh make sure surface smooth then go on with the real gold plating ,thickness up to 3 microns ensure can last 1years time ,we call it vermail .
8.QC for jewelry
Quality checking is the most important process in the whole production line .we have a 10-engineer team to do quality checking control by each process .
No lost stone -1,we will use professional steel needle to beat stone one by one ,make sure no fall out .2,we will drop jewelry items at 3 meters to check the stone no fall out .
Plating- 1,customer can get the report from the machine test about the plating thickness make sure get your standard .2,we use professional tools ,manually rub the metal surface for five minutes ,ensure the coat quality is good .

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

jingying
Phnom Penh

Custom 925 Sterling Silver 18K Gold Plated Ring OEM jewelry

Call For Price