ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Amazon Ethernet Adapter for Amazon Fire TV Devices

$25

Add to favorites

Description:


Product Features
● Slow or weak Wi-Fi connection? Take advantage of the speed and reliability of wired internet.
● Easy to set up – simply connect the Amazon Ethernet Adapter into the USB port on your Fire TV and plug in an Ethernet cable directly from your router.
● Compatible with current Fire TV Stick (2016 release), Amazon Fire TV (2017 release), and Fire TV Cube.
● 10/100 Ethernet

Technical Details
● Product Dimensions: 1.79 x .74 x 2 inches
● Shipping Weight: 1 ounces (0.375 lbs)
● ASIN: B074TC662N
● Internet Speed Requirements: You need an Internet connection of at least 15 Mbps to watch videos in UHD and Amazon Ethernet Adapter has a maximum speed of 100Mb/s.

Included in the Box:
1x Amazon Ethernet Adapter
1x Quick start guide.
__________________________________
● Warranty and Service: 90-day Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $25
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore
Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Amazon Ethernet Adapter for Amazon Fire TV Devices

$25