ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Oct 29, 2020

Phnom Penh

កាត់ចូលថ្មីៗ ពូកស្បែកហ្សុីន 2002 RAV4 L ប៉ុង1 Camera VCD CD

$10900

Add to favorites

Description:


កាត់ចូលថ្មីៗ ពូកស្បែកហ្សុីន 2002 RAV4 L ប៉ុង1 Camera VCD CD ឡានស្អាតមុខក្រោយ អត់បុក អត់ប៉ះ ម៉ាសុីនបាតក្រោមស្អាតអត់ច្រេះTel:012/015/066-992177 ការប្រាក់0.83% Google map: https://goo.gl/maps/YSrJxXZiKZy

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Phea Pak
Phnom Penh

កាត់ចូលថ្មីៗ ពូកស្បែកហ្សុីន 2002 RAV4 L ប៉ុង1 Camera VCD CD

$10900