គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ គឺ និយាយអំពី ទំនួលខុសត្រូវរបស់ MyPhsar (តាមរយៈ គេហទំព័រ, ឧបករណ៍, កម្មវិធី, សេវាកម្ម) នៅក្នុងការ ប្រមូល, ប្រើប្រាស់ និង រក្សាទុកនូវព័តមានផ្ទាល់ខ្លួន។ ពត័មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើង ហើយយើង ប្រមូលតែទិន្នន័យណា ដែលពួកយើងត្រូវការចាំបាច់ សម្រាប់ធ្វើឲ្យកម្មវិធី MyPhsar ដំណើរការដោយរលូនតែប៉ុណ្ណោះ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ គឺ ធ្វើឡើងស្របទៅនឹង ស្តង់ដារ ដ៏ល្អបំផុតរបស់ អឺរ៉ុប។ គោលការណ៍ឯកជននេះត្រូវបានចាត់ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ MyPhsar មានន័យថា អ្នកបានយល់ព្រមជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពមួយនេះ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលទំព័រមួយនេះ ម្តងម្កាល ដើម្បីធានាថា អ្នកបាន ទទួលបាន នូវ ពត៍មានទាក់ទង និង ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ ដែលអាចកើតមានឡើង។

ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

MYPHSAR អាចប្រមូល និង ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចខាងក្រោម៖

-        ព័ត៌មានអំពីការចូលមើលគេហទំព័រនីមួយៗ (រាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មាន មិនផ្ទាល់ខ្លួនផង ដែរ៖ ឧទាហរណ៍ដូចជា ៖  IP address, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, ប្រភេទកម្មវិធីរុករក និង អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណេត, ព្រមទាំង ស្ថិតិនៃការចូលមើល)

-        ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យ ដែលអ្នកបានបញ្ចូលលើគេហទំព័រនេះ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ដោយកា រចុះឈ្មោះ និង មិនចុះឈ្មោះ (រួមទាំងខ្លឹមសារ នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដូចជា ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត - ទូរស័ព្ទ ឬ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និង ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្វែងរក)

-        ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ជូន ក្នុងគោលបំណង ចុះឈ្មោះជាមួយ គេហទំព័រ (រាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ)

-        ព័ត៌មានអំពី ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានា ដែលអ្នកបានផ្សព្វផ្សាយ នៅលើគេហទំព័រនេះ (រាប់បញ្ចូលទាំង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង លម្អិត) ព្រមទាំងរាល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែល អ្នកបានផ្ញើទៅកាន់ MYPHSAR ។

 

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

MYPHSAR អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី៖ ផ្តល់សេវាកម្មនៅលើគេហទំព័រនេះ, លើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និង ពង្រឹងច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងការកែសម្រួល គេហទំព័រ, សេវាកម្ម, មាតិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, វាស់វែងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវការពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាប់ ចំពោះ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ការលាតត្រដាងព័ត៍មាន

MYPHSAR និងមិនធ្វើការលក់ ឬ ចែកចាយ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ក្នុងគោលបំណង ធ្វើទីផ្សារដោយ គ្មានការយល់ព្រម ពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយ។  MYPHSAR អាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបាន នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីអនុវត្ត វិធានការរបស់យើង ចំពោះប្រតិកម្មបណ្តឹងណាមួយ ដែលអាចពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ការរំលោភសិទ្ធិរបស់ ភាគីទីបី តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ មាតិកាដែលបានផ្សព្វផ្សាយ ផ្សេងទៀត ដើម្បីការពារច្បាប់, ទ្រព្យសម្បត្តិ និង សុវត្ថិភាពរបស់ភាគីទីបី។ យើងក៏អាចចែករំលែក ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ផងដែរ ជាមួយ អ្នកផ្តល់បានសេវាកម្ម ដែលជួយយើងក្នុងប្រតិបត្តិការ។

 

ការធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នក

MYPHSAR នឹងការធ្វើប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស និង ការរៀបចំ ឱ្យបានល្អបំផុត ដើម្បីការពារ ការបាត់បង់, ការប្រើប្រាស់ខុស ឬ ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ MYPHSAR នឹងរក្សាទុករាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ជូន នៅលើម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន។ ការផ្ទេរទិន្នន័យ ឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដែល MYPHSAR ប្រមូលបានអាច ត្រូវបានរក្សាទុក ធ្វើដំណើរការ និង ធ្វើការផ្ទេររវាង ប្រទេសណាមួយ ក្នុងប្រទេសដែល MYPHSAR បានប្រតិបត្តិការ ដើម្បី អនុញ្ញាតឱ្យការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមួយនេះ ធ្វើការបានដោយ ស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអ្នកដាក់សម្រាប់ ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ អាចនឹងត្រូវបាន ផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយក៏អាច និង មាននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។

 

Cookies

យើងប្រើ Cookies នៅលើគេហទំព័រនេះ។ Cookies គឺជាទិន្នន័យតូចមួយ ដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរុករក របស់អ្នកហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យ យើងស្គាល់អំពីអ្នករាល់ពេលដែលអ្នកបានចូល មកកាន់គេហទំព័រនេះ (ការធ្វើបដិរូបកម្ម។ ល។ ) ។ Cookies នេះពុំមានផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ ហើយយើងក៏មិនប្រើ Cookies ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះដែរ។ Cookies ក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីដែរ ដូចជា សារព័ត៌មាន ជាដើម។ អ្នកក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរ នៅក្នុងការ មិនយល់ព្រម ជាមួយនឹង ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ Cookies នៅលើគេហទំព័រនេះ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មុខងារមួយចំនួន គឺត្រូវបានកំណត់ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។

 

គេហទំព័រផ្សេងទៀត

គេហទំព័រនេះមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ MYPHSAR មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយឯកជនភាព ឬ ការអនុវត្តរបស់ ភាគីទីបី ណាមួយឡើយ។

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ MYPHSAR

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬ កែរសម្រួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើ MYPHSAR ៖

សូមធ្វើការអ៊ីមែល មកកាន់ contact@myphsar.com

 

Privacy Policy

 

This Privacy Policy describes how MYPHSAR (website, tools, apps and services) is responsible for collectiong, using and retaing of personal information. Your privacy is important to us, thus we collect only the data we really need to let the MYPHSAR run properly. This Privacy policy is in line with best European standards. This privacy policy enter into force on 1st February 2016. By using the MYPHSAR you agree with this PRIVACY POLICY. You should check this page occasionally to ensure you are familiar with any changes.

Personal information collection

MYPHSAR may collect and use the following kinds of personal information:

  • information about each visit of this website (incuding non-personal information e.g. IP addresses, operating system, browser type and internet service Provider, visit statistics)
  • information about the data you post on this website as a registered and non-registed user (including all the content of posted ads like the contact details – phone or email address and search engine usage)
  • information that you provide using for the purpose of registering with the website (including personal data such as E-mail Address, Phone number, name)
  • information about ads posted on this website (including contact details)
  • all other information that you send to MYPHSAR.

Using personal information

MYPHSAR may use your personal information to:

  • provide service on this website
  • promote safe trade and enforce our rules
  • adjust our website, services, content, adverts to the needs of the Users
  • measure interest of the Users and improve their satisfaction
  • inform about service updates

Personal data Disclosures

MYPHSAR do not sell or shar personal data of its Users to other companies in purpose of marketing without the user's consent. MYPHSAR may disclose personal data in a response to legal requirements, to execute our rules and react to claims related with a violation of rights of third parties by posted ad or other posted content to protect the law, possessions, safety of third parties. We may also share a User's personal data with service providers who help us operate.

Securing your data

MYPHSAR will take best rational technical and organisational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information. MYPHSAR will store all the personal information you provide on secured servers, that however might belong to trusted providers.

Cross-border data transfers

Information that MYPHSAR collects may be stored and processed in and transferred between any of the countries in which MYPHSAR operates to enable the use of the information in accordance with this privacy policy. Personal information that you submit for publication on the website will be published on the internet and may be available around the world.

Cookies

We use cookies on this site. A "cookie" is a small data text file that is placed in your browser and allows us to recognize you each time you visit this site (personalization, etc). Cookies themselves do not contain any personal information, and we do not use cookies to collect personal information. Cookies may also be used by 3rd party content providers such as newsfeeds. You're allowed to not agree with collection of cokies on this site, however this might limit the functionality of provided service.

Other websites

This website contains links to other websites. MYPHSAR is not responsible for the privacy policies or practices of any third party.

Contact MYPHSAR

If you have any questions about this privacy policy or MYPHSAR's treatment of your personal information, please write by email to contact@myphsar.com