សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ម៉ាយផ្សារ ទីផ្សារអនឡាញ សម្រាប់សហគ្រាស ធុនតូច និង មធ្យម

ម៉ាយផ្សារ គីជាផ្សារ សម្រាប់ សហគ្រាស ធុនតូច និង មធ្យមទាំងអស់ របស់ប្រជានជនកម្ពុជា ដើម្បី ធ្វើនូវ ទីផ្សារទំនើបថ្មីមួយតាមរយៈអនឡាញ ដែលបានជួយកាត់បន្ថយទៅថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហើយជំនួសមកវិញ នូវ Platform ដែលមានភាពងាយស្រួល និង រហ័ស ព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ម៉ាយផ្សារ យើងមាន អ្នកប្រើប្រាស់ ជាង ១៥០,០០០ នាក់ទូទាំងប្រទេស។ ជាមួយម៉ាយផ្សារ អ្នកអាចធ្វើការ លក់និងទិញ ផលិតផល ពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើន ព្រមជាមួយ ស្លាកយីហោ ផលិតផល ល្បីៗជាច្រើន នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកយើង ក៏មានលក់នូវ ផលិតផល នៅក្នុង តម្លៃលក់រាយ និង លក់ដុំ ដូចនេះ យើងក៏បានផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួលទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ប្រសិន បើអ្នកចង់ទិញផលិតផល ពីដៃគូសហការរបស់យើង ក្នុងតម្លៃបោះដុំ ដើម្បីធ្វើការលក់យកប្រាក់ចំណេញ។

អ្នកទាំងអស់គ្នា អាចធ្វើការ Download កម្មវិធីម៉ាយផ្សារ នៅលើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ App Store & Google Play ផងដែល។

ធ្វើការស្វែងយល់អំពីយើងបន្ថែមទៀត តាមរយៈ វីដេអូ នេះ video

 

Welcome to MyPhsar online market for SMEs.

MyPhsar online market is a PHSAR (market) for Cambodian SMEs to do a new modern online business which is will help to reduce the cost of operation and instead by fast and easy friendly platform and efficiency. Now we have about 150,000 users are using our platform. With MyPhsar you can sell and buy products from many companies and famous brands in Cambodia. We are selling at retail price and also wholesale price, which is easy for you if you want to buy from us and make a profit by buying from wholesale price.

 

MyPhsar is available on mobile applications for both App Store and  Google Play.

Find out more about us with this video. video.